Home » ช่างสำราญ by เดือนวาด พิมวนา
ช่างสำราญ เดือนวาด พิมวนา

ช่างสำราญ

เดือนวาด พิมวนา

Published
ISBN :
Paperback
181 pages
Enter the sum

 About the Book 

ชางสำราญ เปนผลงานลำดับสองของนักเขียนผูไดรับการประดับชอการะเกดสามปีซอน (2535-2537) เนือหาภายในเลมเสนอภาพชีวิตทีสะทอนใหเหนถึงสายใยในสังคมเลก ๆ ที หลงเหลือ อยูจริงไปพรอมกัน แมจะปฏิเสธไมไดวาสังคมไทยในปัจจุบันไดปรับเปลียนโฉมหนาไปจากอดีตมากแลว กระนัน รากMoreช่างสำราญ เป็นผลงานลำดับสองของนักเขียนผู้ได้รับการประดับช่อการะเกดสามปีซ้อน (2535-2537) เนื้อหาภายในเล่มเสนอภาพชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงสายใยในสังคมเล็ก ๆ ที่ หลงเหลือ อยู่จริงไปพร้อมกัน แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากอดีตมากแล้ว กระนั้น ราก บางอย่างก็หาได้ถูกขุดโค่นถอนโคนจนสิ้นซากไม่ และผู้เขียนยังได้นำเสนอเรื่องราวแยกย่อยออกเป็นบทต่าง ๆ ซึ่งมีประเด็นคมชัดอยู่ในตัวเองแล้ว ทั้งหมดนั้นยังร้อยเรียงเป็นเอกภาพอันช่วยขับขยายให้เข้าใจสภาพของสังคมได้อย่างแจ่มชัดมีชีวิตชีวายิ่ง กระทั่งกล่าวได้ว่า ช่างสำราญ ก็คือภาพจำลองของสังคมไทยร่วมสมัยนั่นเอง