ASORTYMENT ROBÓT GEODEZYJNYCH:

 • Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych,
 • Pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 • Wytyczanie elementów obiektów budowlanych,
 • Inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu (przyłącza wody, kanalizacji, gazu, energii),
 • Pomiary i obliczanie objętości mas ziemnych i materiałów,
 • Geodezyjna obsługa budowy (drogi, mosty, sieci uzbrojenia terenu, obiekty przemysłowe, kubaturowe, specjalne),
 • Badanie pionowości i geometrii budowli (kominy, wieże, maszty itp.),
 • Nadzór geodezyjny w trakcie realizacji inwestycji,
 • Projektowanie, zakładanie i pomiary osnów geodezyjnych,
 • Pomiary osiadań i odkształceń obiektów, osuwisk itp.,
 • Podziały nieruchomości,
 • Scalenia i podziały nieruchomości,
 • Rozgraniczenia nieruchomości,
 • Wznowienia granic,
 • Mapy do celów prawnych,
AlwGeo - USŁUGI GEODEZYJNE
os. Chemików 2 lok. 18
32-566 Alwernia k. Chrzanowa,
Polska
e-mail: geodezja@alwgeo.pl
tel: 782025755